[:fi]Kivikauden ihmiskuvat Suomessa[:en]Stone Age human images in Finland[:]

posted in: arkeologia | 2
[:en]

Stone Age human images and figurines

Stone Age human images or anthropomorphic figurines found in Finland are the images of rock paintings, amber pendants in a form of a human face, clay figurines and some single sculptures or objects representing a human.

The Stone Age human and animal images and figurines are usually thought to be related to the beliefs or religion.[:] [:fi]

Kivikauden ihmiskuvat

Kivikautisia ihmiskuvia Suomessa ovat kalliomaalausten kuvat, kasvojen muotoiset meripihkariipukset, savesta tehdyt ihmishahmot eli savi-idolit sekä muutama yksittäinen ihmistä esittävä veistos tai esine.

Kivikauteen ajoittuvien ihmis- ja eläinkuvien katsotaan yleensä liittyvän jollain tavalla uskomuksiin.[:] [:fi]

Suomalainen muinaisuskonto

Tiedot suomalaisten muinaisuskonnoista perustuvat enimmäkseen lähiseutujen luonnonkansojen tutkimiseen sekä perimätietoon. Arkeologinen aineisto kuten kalliomaalaukset, veistokset ja hautaukset ovat myös osa tutkimusmateriaalia.

Näiden perusteella suomalaisen muinaisuskonnon uskotaan olleen animistinen. Animismissa kaikella on sielu tai henki: ihmisillä, eläimillä ja kasveilla, sekä myös elottomilla asioilla kuten kivillä ja kallioilla. Erityisesti erikoisen näköisiä muodostelmia kuten ihmisen näköisiä kallioita varmastikin palvottiin.

Luonnonkansojen parissa sieluja ihmisellä uskottiin olevan kolme:

1. ruumiinsielu joka ylläpiti elämää ruumiissa

2. vapaasielu johon liittyi persoonallisuus ja tietoisuus; tämä saattoi poistua ruumiista esimerkiksi unen aikana

3. haltijasielu joka ylläpiti hyvinvointia

Vainajalassa kaikki oli muuten kuten elävien maailmassa, mutta päinvastoin: kaikki oli ylösalaisin, oikea oli vasen ja kaikki mikä oli rikki elävien puolella oli ehjää vainajalassa.[:] [:en]

Ancient religion in Finland

The knowledge about the old religions in the area of Finland is based on the information about the forager people living nearby and oral tradition. Archaeological material like the rock paintings, figurines and burials are also part of the research material.

Based on these, it is believed that the ancient Finnish religion was animistic. In animism, everything has a soul or a spirit: people, animals, plants and also abiotic things like rocks and cliffs. Especially, the formations with an extraordinary appearance, like the human form, were probably worshipped.

The primitive forager people believed that people had three souls:

1. the soul of a body that maintained the life

2. the free soul that contained personality and consciousness; this could leave the body for example during the sleep

3. the "haltija" soul that maintained the well being of the person

In the underworld, everything was just like in the world of the living but contrariwise: everything was upside down, right was on the left and everything that was broken in the ordinary world was unbroken in the underworld.[:]

Human profile at Astuvansalmi rock painting panel
[:fi]Ihmisprofiilin näköinen kallio Astuvansalmen kalliomaalauksilla.[:][:en]A cliff like a human profile by the Astuvansalmi rock painting panel.[:]By Ohto Kokko - Transferred from fi.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522046
[:fi]

Ihmiskuvat kivikautisissa kalliomaalauksissa

Kalliomaalaukset on tehty pystysuoriin kallionseinämiin, vaikeakulkuisiin paikkoihin vesistöjen ja vesistöreittien äärelle. Kuva-aiheet on maalattu kallioon punamullalla (savimaata jossa on rautaoksidia). Maalauksia tehtiin suurinpiirtein ajalla 5000-1500 eaa.[:]

[:en]Human images in the Stone Age rock paintings

Rock paintings were made to vertical rock walls by the water and waterways. The images were painted with red ochre. Rock paintings were made about 5000-1500 BCE in Finland.[:]

Female hunter shaman
[:fi]Naishahmo jousen kanssa Astuvansalmen kalliomaalauksessa. By Ohto Kokko - Transferred from fi.wikipedia, CC BY-SA 3.0[:][:en]A female character with a bow in Astuvansalmi rock painting. By Ohto Kokko - Transferred from fi.wikipedia, CC BY-SA 3.0[:]
[:fi]Kalliomaalausten yleisimpiä aiheita ovat hirvet ja ihmiset, mutta myös muita eläimiä on kuvattu usein. Ihmisiin liittyvät kuvat ovat yksinkertaisia tikku-ukkoja ja kämmenenjälkiä. Lisäksi on kuvattu veneitä, joissa mahdollisesti istuu ihmisiä.

Ihmishahmoilla saattaa olla sarvet päässä tai jousi kädessä. Joillain hahmoilla on rinnat, joten nämä on tulkittu naishahmoiksi tai naiseksi pukeutuneiksi miessamaaneiksi. Osa ihmiskuvista esiintyy pareina ja osa on ylösalaisin.[:] [:en]The most common subjects of the rock paintings are the moose and people, also other animals are pictured frequently. Human-related pictures are simple stick-like people and handprints. In addition, there are boat images with people sitting in them.

The human images of the paintings may have horns on their heads or a bow in the hand. Some of them have breasts so they have been interpreted as female characters or male shamans dressed to a woman. Some of the human images are in pairs and some of them upside down.[:] [:fi]

Meripihkapäät

Meripihkasta tehtyjä ihmisen päätä esittäviä riipuksia on löydetty muutama. Näistä kolme on löytynyt vedestä Astuvansalmen kalliomaalauksen edustalta. Näiden riipusten oletetaan esittävän jotain jumaluutta.

Reikä on kasvojen alaosassa, joten riipuksia pidettiin ehkä ylösalaisin kaulassa, jotta kasvot olisivat katsojaan päin sitä kädessä pidettäessä. Tai sitten nämä edustivat esivanhempia, jotka asuivat vainajalassa ja siten olivat ylösalaisin.

[:en]

Amber heads

A few pendants made of amber and representing human heads have been found. Three of them were discovered in front of Astuvansalmi rock painting panel in the water. These pendants have been assumed to picture some kind of deity.

The holes of the pendants were in the bottom part of the face so they were probably worn upside down on the neck. This might have been because when held in the hand the face would have been the right side up to the person who wore it. Or maybe these represented ancestors who lived in the underworld and thus would have been upside down.[:]

Stone Age amber head pendant
[:fi]Yksi Astuvansamen meripihkariipuksista. Kuva [:][:en]One of the amber pendants of Astuvansalmi. Picture by [:]Bäckman Ritva 1990 Museovirasto - Musketti
[:fi]Meripihkapäiden ja kalliomaalausten lisäksi itse Astuvansalmen kalliokin muistuttaa ihmisprofiilia (ks. kuva ylempänä), joten täällä on varmastikin ollut tärkeä kulttipaikka.[:] [:en]In addition to the amber heads and paintings, the rock itself at Astuvansalmi resembles a human profile (see the picture above), so it is probable that this place was an important cult center once.[:] [:fi]

Savi-idolit

Ihmisiä ja eläimiä esittäviä savihahmoja, nk. savi-idoleita, on löydetty neoliittisen kivikauden kampakeraamisilta ja kuoppakeraamisilta asuinpaikoilta. Hahmot on jaettu kolmeen eri tyyppiin:

1.Varhaiskampakeramiikan Paimion tyyppi, jonka ihmishahmoissa on piirtokoristelua ja reikiä kiinnityksiä varten sekä jälkiä punamullasta. Nämä idolit ovat aina rikkinäisiä.

2. Myöhemmän tyypillisen kampakeramiikan savi-idolit voivat olla myös eläimiä. Niissä on esitetty vain pää ja alaruumis on toukkamainen.[:] [:en]

Clay figurines

Clay figurines depicting people and animals have been found at Neolithic Comb Ceramic dwelling sites. There are three types of the figurines:

1. Paimio type of the earlier Comb Ceramic Culture: characters have incised decoration, holes for the attachment and traces of red ochre. These are always broken when found.

2. The later typical Comb Ceramic clay figurines can also be animals. They depict only the head and the rest of the body is bent, like a worm.[:]

Stone Age clay figurines
[:fi]Paimion tyypin matomaisia savi-idoleja ja ihmismäisempi tyypillisen kampakeramiikan idoli Kansallismuseossa[:][:en]Paimio type worm-like clay figurines and a more human-like character of the Typical Comb Ceramic Culture at the National museum of Finland[:]
[:fi]3. Ahvenanmaan kuoppakeramiikan kulttuurin idolit esittävät selvästi ihmistä. Niissä on piirto- tai pistekoristelua ja reikiä sekä jälkiä punamullasta. Nämäkin on aina rikottu.[:] [:en]3. The Åland Pitted Ware Culture figurines represent more naturalisticly people. They have incised lines, punctates, holes and traces of the red ochre. These too are always broken.[:]
Clay figurine from Åland
[:fi]Ahvenanmaan Jomalan Jettbölen savi-idoli kiekkomaisine kasvoinen ja pistekuviointeineen. Kuva: Museovirasto - Musketti[:][:en]A clay figurine from Jettböle, Jomala of Åland with it's disc-like face and dot decoration. Picture: National Board of Antiquities - Musketti[:]
[:fi]

Yksittäisiä ihmiskuvia

Pohjankurun puujumalainen

Nk. Pohjankurun puujumalainen on Suomen ainoa säilynyt puinen esihistoriallinen ihmiskuva. Se löytyi Pohjankurun aseman läheltä nykyisestä Raaseporista jo 1800-luvulla.

Ihmisen kasvot on veistetty pyöreään männyn runkoon. Uskotaan, että kasvot ovat aikoinaan olleet osa paalua, jollaisille on vastineitä Uralin seuduilla. Veistos on ajoitettu kampakeraamiselle kivikaudelle.[:] [:en]

Single human sculptures

Wooden deity of Pohjankuru

In the end of the 19th century a wooden human image was found near the Pohjankuru station in Raseborg. This is the only wooden human sculpture of the prehistoric time preserved in Finland.

The face of the image has been carved into a pine trunk. It is believed that the face once was a part of a pole which has counterparts in the Ural region. The sculpture is dated to the Comb Ceramic Stone Age.[:]

Stone Age human sculptures
[:fi]Kiuruveden Ukko ja Pohjankurun puujumalainen Kansallismuseossa[:][:en]Ukko of Kiuruvesi and the wooden deity of Pohjankuru at National Museum of Finland[:]
[:fi]
Kiuruveden Ukko

Kivikauden loppupuolelle ajoittuva ihmiskasvoinen kivikirves on löytynyt Pohjois-Savosta Kiuruvedeltä. Kirves on tehty huolellisesti, mutta kasvot ovat viitteelliset ja tyylitellyt. Nähtävästi kirvestä ei ole edes tarkoitettu käytettäväksi, vaan se on ollut uhrilahja, joka on uhrattu vesistöön.[:] [:en]

Ukko of Kiuruvesi

The axe dated to the end of the Stone Age with a human face has been found in Kiuruvesi, Northern Savonia. The axe is finished carefully but the face is suggestive. It is likely that the axe was not meant for the use but was an offering left in the water.[:] [:fi]

Ihmiskuvien kuvastamat uskomukset

Kivikautiset ihmiskuvat ovat aina hyvin tyyliteltyjä ja persoonalliset kasvonpiirteet puuttuvat niistä. Näiden ihmiskuvien oletetaan liittyvän uskomuksiin. Ne esittävät siis jumalia, vainajia tai samaaneja.

Kalliomaalaukset

Kalliomaalausten ihmishahmojen uskotaan yleisesti esittävän samaaneja tai henkiolentoja. Samanistisen tulkinnan mukaan ihmishahmot ovat samaaneja ja ainakin osa eläinhahmoista, kuten käärme, linnut ja kalat, näiden apueläimiä. Samaanit saattoivat matkustaa aliseen eli tuonpuoleiseen näiden eläinten hahmoissa. Koska hirvet olivat saaliseläimiä, kalliomaalaukset liittynevät myös pyyntirituaaliin.

Mikäli hahmot esittäisivät henkiolentoja, sarvipäinen hahmo voisi olla vaikkapa metsän ja metsästyksen jumala Tapio. Tämä sopisi kalliomaalausten metsästysteemaan hirvineen. Hahmo, jolla on rinnat ja jousi kädessä, voisi olla vaikkapa Mielikki, metsän emäntä. Joskus tätä hahmoa kutsutaan Tellervoksi, joka on Tapion ja Mielikin tytär.

Risto Pulkkinen (Suomalainen muinaisusko) on esittänyt, että pareina kuvatut hahmot voivat esittää ihmistä ja ihmisestä erkaantunutta sielua, haltijasielua, joka saattoi olla erillään ihmisestä. Joskus kalliomaalauksissa on kuvattu myös ylösalaisin olevia ihmisiä, jotka saattaisivat olla vainajasieluja. Tai ne voivat esittää samaaneja, jotka ovat vierailulla vainajien puolella. Vainajalassa kun kaikki oli päinvastoin ja takaperin verrattuna elävien maailmaan.

Savi-idolit

Idolien on arveltu esittävät esivanhempia, vainajia, jumaluuksia tai olevan leluja. Ahvenanmaan selvästi ihmisiä esittävät idolit on koristeltu viiva- ja pistekoristelulla, joka voi kuvata vaatetusta, vartalomaalausta tai tatuointia. Joillekin idoleille on merkitty rinnat. Milton G. Nunez on huomannut hahmoon tehtyjen kuvioiden yhteyden Siperian samaanien asuihin. Kasvot ovat kiekkomaiset, minkä on arveltu esittävät ehkä savista kuolinnaamiota. Yhtä hyvin se kai voisi esittää myös samaanin naamiota.

Ahvenanmaan Jettbölen asuinpaikalta on löydetty merkkejä ruumiiden silpomisesta. Ihmisjäänteitä on käsitelty kuten eläinten luita. Luissa on viiltojälkiä, jotka saattavat liittyä kuolemarituaaliin, eivätkä välttämättä tarkoita ihmissyöntiä. Tämä on innoittanut tulkintaan, että aina rikkinäisinä löydetyt idolit esittäisivät paloiteltuja ruumiita. Rikkomisella on varmasti ollut jonkinlainen rituaalinen merkitys. Ehkä se liittyy muinaiseen uskomukseen siitä, että elävien maailmassa rikki oleva on vainajalassa ehjää.

Muut ihmiskuvat

Osa ihmiskuvista on ollut vesistöön heittettyjä uhrilahjoja jumalille. Tällaisia ovat varmastikin Kiuruveden ihmispäinen kirves sekä Astuvansalmen kalliomaalauksen edustalta vedestä löytyneet meripihkariipukset.

Kirveillä ja vasaroilla on selvästi ollut jokin mytologinen merkitys muinaisuskonnoissa ympäri Euroopan. Esimerkiksi hienoja nuorakeraamisen kulttuurin reikäkirveitä on annettu uhreina jollekin jumalalle. Nuorakeraaminen kulttuuri vallitsi samoihin aikoihin etelämpänä. Ukkosen jumalat, kuten Suomessa palvottu Ukko ja skandinaavinen Thor ovat jumalia, joiden symboleita vasarat ja kirveet ovat.

Nykyihmisen on vaikea kuvitella millaisia kivikautisen ihmisen maailmankuva ja elämä olivat. Varmaankin elämä oli jatkuvaa vuoropuhelua luonnon henkien kanssa rituaalien avulla. Henget olivat läsnä kaikkialla ja osa arkielämää. Ehkäpä näistä ajoista juontuu nykyihmisenkin taipumus nähdä kasvoja eri paikoissa ja esineissä.[:] [:en]

The beliefs reflected in the human images

The human figurines and images of the Stone Age are always very suggestive and lacking personal features. These images are likely to be related to the beliefs. They represent gods, dead ancestors or shamans.

Rock paintings

Generally, the human images of the rock paintings are believed to represent shamans or spirits. According to the shamanistic interpretation, these are shamans and some of the animal characters picture the spiritual guides of the shamans. The shaman was able to transform him/herself into an animal and travel to the underworld in the form of this animal. Because the moose are prey animals it is likely that the rock paintings have something to do with the hunting rituals.

If the human characters represented spirits or deities the horn-headed person could be the god of forest and hunting called Tapio. It would fit the hunting theme with the moose. The character with breasts and a bow in the hand could be Mielikki, the mistress of the forest. Sometimes this character is called Tellervo who is a daughter of Tapio and Mielikki.

Risto Pulkkinen (the author of "Suomalainen muinaisusko" about the Finnish ancient religion) has proposed that the characters in pairs can represent humans and their souls, haltija souls that coud leave the body. Sometimes the human characters are upside down so they might be souls of the dead. Or they can represent shamans visiting the underworld. In the underworld everything was wise versa and upside down compared to the world of the living.

Clay figurines

It has been proposed that clay figurines picture ancestors, the dead, deities or are toys. The clay figurines of Åland clearly representing women or men are decorated with lines and dots than may depict clothing, body painting or tattoo. Some of the figurines have marked breasts. Milton G. Nunez has pointed out a connection between the patterns and the clothes of Siberian shamans. The faces are disc-like and it's been thought that that represents a death mask made of clay. But as well it could also be a mask of a shaman.

The Åland dwelling site Jettböle has also revieled traces of mutilation. Human remains have been treated like animal bones. Bones have cut marks that can be related to the death rituals and not necessarily mean cannibalism. This has been an inspiration for the interpretation that clay figurines always found broken would represent dismembered bodies. Most probably, the breaking has had some ritual meaning. Maybe it has something to do with the belief that everything that is broken in the world of the living is unbroken in the underworld.

Other human figurines

Some of the anthropomorphic figurines and objects have been offerings to the gods thrown to the water. These kinds of objects have been at least the human headed axe of Kiuruvesi and the amber pendants found in the water in front of the Astuvansalmi rock paintings.

Axes and hammers clearly had a mythological significance in the ancient religions around the Europe. For example, fine battle axes of the Corded Ware Culture were offered to some deity. Axes and hammers were the symbols of the gods of thunder like Ukko, worshipped in Finland and Scandinavian Thor.

It is quite difficult for a modern person to imagine what the worldview and life of a Stone Age people were like. Probably, the life was a continuous dialog with the spirits of the nature by the help of rituals. The spirits were present everywhere and part of the everyday life. Maybe, the tendency of a modern person to see faces in different places and objects comes from those days.[:]

Stone Age inspired accessories
[:fi]Kivikautisten ihmiskuvien innoittamia koruja ja muita koristuksia[:][:en]Accessories inspired by the Stone Age human images[:]
[:fi]Lukemista:

KALLIOKUVIA JA MERIPIHKAA, Juhani Grönhagen (pdf)
Suomalainen kansanusko, Risto Pulkkinen[:]
[:en]Reading:
Please follow and like us:

2 Responses

  1. This is my first time pay a visit at here and i am in fact pleassant to read all at single place.

  2. cbd skincare
    | Vastaa

    I’m the owner of JustCBD Store company (justcbdstore.com) and I’m presently planning to develop my wholesale side of business. I really hope that anybody at targetdomain give me some advice . I thought that the most suitable way to accomplish this would be to connect to vape stores and cbd retail stores. I was really hoping if someone could suggest a reliable web-site where I can get Vape Shop B2B Leads I am currently considering creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. Not exactly sure which one would be the most ideal option and would appreciate any support on this. Or would it be simpler for me to scrape my own leads? Suggestions?

Vastaa käyttäjälle fleck 5600 installation Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *